BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
25 - Lecie Powstania Kawalerii Powietrznej
13.06.2019
25 Brygada Kawlerii Powietrznej (25.BKPow)

 

 

 

REGULAMIN IMPREZY

 ŚWIĘTO 25 BRYGADY KAWALERII POWIETRZNEJ

 

Na podstawie art. 6 ust.3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych

(Dz. U. z 2009 r., 62 poz. 504 z późn. zm.) postanawia się co następuje:

 

Rozdział I

Zakres Obowiązywania

§ 1

 

1.     Wprowadza się „Regulamin imprezy” zwany dalej regulaminem.

2.     Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy: 

 

25 Brygadę Kawalerii Powietrznej

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

3.     Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie, zwanych dalej uczestnikami imprezy w tym postanowienia porządkowe regulujące:

·       wstęp na imprezę

·       obowiązki uczestnika imprezy

·       zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie

·       zakazy które uczestnik imprezy winien respektować zasady   odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy, za  zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym –
w związku z naruszeniem niniejszego regulaminu

 

4.     Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników imprezy, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na jej terenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie
w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

5.     Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

                                                          

Rozdział II

                                                      Wstęp na imprezę

                                                                §2

 

1.     Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

2.     Na teren imprezy może wejść oraz przebywać na jej terenie wyłączni osoba, która:

·       jest trzeźwa

·       nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych
działających podobnie,

·       nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu,

·       posiada dokument tożsamości,

·       gdy nie ukończyła 13 roku życia – pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej,

·       dzieci do lat 6 mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko z opiekunem prawnym,

 

3.     Organizator Imprezy może odmówić występu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

·       znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,

psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

·       posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby,

napoje, środki lub substancje;

·       zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

 

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy

§3

 

1.     Uczestnik imprezy jest obowiązany:

·       posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych

organizatora dokument tożsamości,

·       zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie  

zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy,

·       stosować się do zarządzeń i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy,
a w  przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży  Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub innych uprawnionych służb do  wykonywania ich poleceń .

 

Rozdział IV
Organizator  (prawa i obowiązaki)

§4

 

1.     Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a)    Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b)    Służby Porządkowe wyróżniające się zieloną kamizelką, są uprawnione zgodnie
z przepisami Ustawy do:

·       legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

·       przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

·       wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy , a w przypadku

niewykonania takich poleceń –wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

·       stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych

technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114,poz. 740 z późniejszymi zmianami),

wszystkie >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych