BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Czym są Narodowe Siły Rezerwowe

 

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa.

 

Narodowe Siły Rezerwy nie mają charakteru odrębnego komponentu Sił Zbrojnych RP. Stanowią jedynie uzupełnienie części etatowych stanowisk poszczególnych jednostek wojskowych. O obsadzie i wykazie stanowisk służbowych dla potrzeb NSR decyduja dowódcy jednostek wojskowych.

 

Żołnierze rezerwy będący na przydziałach kryzysowych, którzy z uwagi na dyspozycję i przeznaczenie do okresowego pełnienia służby czynnej w razie potrzeby, stanowić będą wzmocnienie jednostek wojskowych w określonych przypadkach takich jak obrona państwa, potrzeby Sił Zbrojnych RP lub zarządzania kryzysowego.

 

Narodowe Siły Rezerwy będą realizowały zadania wynikające z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa państwa, jego suwerenności i niepodległości. Podobnie jak Siły Zbrojne RP będą brały udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Oprócz tego NSR wykorzystywane będą w uzupełnieniu stanowisk służbowych występujących w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

 

W skład Narodowych Sił Rezerwy wchodzić będą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy, zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski sześćdziesiąt lat życia.

 

Kandydaci ubiegający się do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać wymagania podobne do tych jakie obowiązują osoby powoływanych do czynnej służby wojskowej: polskie obywatelstwo, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej. Członkiem NSR może być osoba będąca żołnierzem rezerwy, która pełniła wcześniej czynną służbę wojskową.

 

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy jest uprzednie zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR. Kontrakt może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia – oprócz wyżej wymienionych – łącznie następujące warunki:

 

  • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
  • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
  • nie był karany za przestępstwo umyślne;
  • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
  • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
  • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
  • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

 

Ponadto zawarcie kontraktu może być uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy:

 

  • orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
  • poświadczenia bezpieczeństwa.

 

Aby zachęcić kandydatów do podejmowania służby w NSR wprowadzony został system motywacyjny dla żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe, obejmujący zarówno uprawnienia o charakterze społeczno-ekonomicznym, jak też edukacyjnym i prestiżowym. W związku z tym żołnierzom NSR przyznane zostało prawo do wynagrodzenia za czas ćwiczeń i okresowej służby wojskowej, prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem oraz inne świadczenia finansowe. Okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Żołnierze NSR będą mieli również możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji. Ponadto przysługuje mu prawo do odznaczeń, wyróżnień i nagród, wystąpień publicznych oraz udziału w uroczystościach państwowych, wojskowych i lokalnych w mundurze, używania tytułu honorowego nadanego w drodze wyróżnienia, korzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju, bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny w określonych okolicznościach, bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe, umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny, oznaki i odznaki przewidziane dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, bezpłatne badania profilaktyczne, szczepienia profilaktyczne i turnusy leczniczo-profilaktyczne w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej.

 

Szczegółowe zasady przyznawania tych uprawnień zostały określone w rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych